Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  
ค่านิยมองค์กร : (ACT-SMART) A. รับผิดชอบ โปร่งใส (Accountability) C. ให้ใจผู้รับบริการ (Customer target) T. มุ่งด้านเทคโนโลยี (Technology) S. มีสังคมเป็นเป้าหมาย (Social responsibility) M. ตระหนักใช้ข้อมูลจริง (Management by fact) A. ไม่นิ่งเรื่องเปลี่ยนแปลง (Agility) R. เข้มแข็งงานวิจัย (Research & innovation based) T. ก้าวไปพร้อม ๆ กัน (Teamwork)                        วิสัยทัศน์ "โรงเรียนแพทย์ระดับโลกที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยและมวลมนุษยชาติ"                        ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ตรวจสุขภาพ ประจำปี 2561 ในวันจันทร์-วันพุธ เวลา 08.00-12.00 น. ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน-14 พฤศิจกายน 2561 ณ คลินิคตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากร หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ งานเวชกรรมสังคม                        
ข่าวสารและกิจกรรม

คณะแพทยศาสตร์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 หน่วยมะเร็ง งานสนับสนุนบริการสู่ความเป็นเลิศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์นายแพทย์อนุชิต พันธุ์คงทรัพย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริก...


ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล สมทบทุนโครงการก่อสร้างรั้วและอาคารครูใหญ่ คณะแพทยศาสตร์ ม

ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น ๓ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑...


หมอชวนวิ่ง ขอนแก่น รับ คฑาวิ่ง จากหนองบัวลำภู ส่งต่อชัยภูมิ

หมอชวนวิ่ง ขอนแก่น รับ คฑาวิ่ง จากหนองบัวลำภู ส่งต่อชัยภูมิ ...
© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515