Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» ความร่วมมือในการดูแลรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ที่สมบูรณ์แบบในราชอาณาจักรกัมพูชา    (อ่าน 334)

ศูนย์การดูแลและวิจัยผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ (ศูนย์ตะวันฉาย) จัดโครงการบริการวิชาการ
“ความร่วมมือในการดูแลรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ที่สมบูรณ์แบบในราชอาณาจักรกัมพูชา”


วันที่ 20-21 กันยายน พ.ศ. 2561 ศูนย์วิจัยและศูนย์การดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า ภายใต้โครงการพระราชทานตะวันฉาย โดยความร่วมมือของคณะแพทยศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมูลนิธิตะวันฉายฯ ได้จัดโครงการบริการวิชาการ “ความร่วมมือในการดูแลรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ที่สมบูรณ์แบบในราชอาณาจักรกัมพูชา” (The Collaboration for Comprehensive Cleft Care in Kingdom of Cambodia) ณ Angkor Hospital for Children (AHC) เมืองเสียมราฐ พระราชอาณาจักรกัมพูชา โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ อย่างสมบูรณ์แบบ พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และองค์ความรู้ด้านการจัดการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ ตลอดจนถึงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างศูนย์การดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในพระราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งนับเป็นการจัดโครงการครั้งแรก มีการประชุมเชิงวิชาการ นำเสนอองค์ความรู้ และอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อแนวทางด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ ที่สมบูรณ์แบบ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 47 ท่าน จาก Angkor Hospital for Children และ Neak Tep Clinic ประกอบด้วยศัลยแพทย์ ทันตแพทย์ นักสรีรวิทยา และพยาบาลวิชาชีพ การจัดโครงการครั้งนี้นับเป็นการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีในการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ ที่สมบูรณ์แบบครั้งแรกในราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเกิดเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ ที่สมบูรณ์แบบในระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและระดับนานาชาติที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

 Poster : admin | 1 ตุลาคม 61 09:26:44


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515